Projekty unijne

     logo Funduszy europejskich

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zrealizował projekt pod nazwą: „Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w powiecie ostrowskim poprzez przebudowę i doposażenie SOR.

Środki pochodziły z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł ok. 6 060 000,00 złotych, z czego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło ok. 4 700 000,00 złotych. Dotacji na zrealizowanie wyżej określonego Projektu udzielił ze swojego budżetu na lata: 2018 i 2019 Powiat Ostrowski w wysokości 1 000 000,00 złotych.

Dostarczony sprzęt i wyposażenie medyczne zakupione zostało w ramach dwóch pakietów (sprzęt mobilny i sprzęt montowany) o łącznej wartości 4 033 920,00 złotych. Nowoczesne urządzenia podniosą jakość świadczonych usług medycznych i pozwolą udzielać skuteczniejszej pomocy pacjentom w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W ramach projektu wykonano również przebudowę pomieszczeń, której koszt wyniósł  1 817 659,54 złote. Zrealizowane prace miały na celu dostosowanie oddziału do eksploatacji zakupionego wyposażenia medycznego, poprawiły komfort pracy personelu medycznego oraz warunki pobytu pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ