Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu

Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

& 1

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej” lub „SPZZOZ”, chodzi o Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Niniejszy Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna (pacjent Szpitala, pracownik Szpitala, osoba przebywająca aktualnie na terenie Szpitala), zwana dalej „Użytkownikiem”.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do sieci („Sieć”) rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi.
 5. Regulamin obowiązuje każdego, kto zaloguje się do sieci.
 6. Bezwzględnym warunkiem korzystania z sieci, jest akceptacja niniejszego Regulaminu. W wypadku skorzystania z sieci domniemywa się, że Użytkownik wyraził zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Sieć jest otwarta (nie jest zabezpieczona hasłem).
 8. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik nie powinien łączyć się z siecią.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej pod adresem: https://szpitalostrowmaz.pl/ ,a zasady korzystania wywieszone są w ogólnodostępnych miejscach udzielania świadczeń.
 1. Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której Użytkownik uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne.

& 2

 1. SPZZOZ zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Sieci ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do sieci nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

& 3

 1. Aby nawiązać połączenie z siecią należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy WiFi.
 2. W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie (SSID) "SZPITAL" i połączyć się (sieć nie wymaga hasła).
 3. Użytkownik korzystając z sieci zobowiązuje się do:
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
 • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
 • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. http://www.netykieta.prv.pl),
 • stosowania się do innych zaleceń SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej;
 • nie wykorzystywania sieci do popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego, w szczególności przestępstwa, wykroczenia, itp.
 • nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.

& 4

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Sieci dla danego Użytkownika.
 2. Szpital nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika.
 3. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z sieci, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. Szpital nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z sieci, a w szczególności za:
 • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,
 • ujawnienie danych Użytkownika,
 • opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

& 5

 1. Korzystanie z punktów dostępowych sieci WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2023 r.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ