Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej  udostępnia dokumentację medyczną:

 1. pacjentowi
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta
 4. organom i podmiotom uprawnionym do dokumentacji na mocy przepisów prawa.

 

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. osobie upoważnionej przez pacjenta za życia
 2. osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym
 3. osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in.:

 1. do wglądu
 2. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku
 3. przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta
 4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z użyciem kanału zaszyfrowanego
 5. na informatycznym nośniku danych.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (druk wniosku w załączniku) składa się: 

 1. w Sekcji Statystyki Medycznej (SSM) - Budynek Administracji – parter od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.35
 2. w Powiatowej Przychodni Zdrowia (PPZ) ul. Okrzei 8 – w zakresie dokumentacji tej przychodni
 3. w pracowniach diagnostycznych – w zakresie wyników badań wykonanych przez te pracownie dla pacjentów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 4. drogą e-mailową w formie skanu, na adres statystyka@szpitalostrowmaz.pl (zostaną przyjęte jedynie własnoręcznie podpisane wnioski)
 5. drogą listową na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka z dopiskiem „STATYSTYKA”.

 

 • Wydanie dokumentacji następuje w Sekcji Statystyki Medycznej  / Powiatowej Przychodni Zdrowia / pracowniach diagnostycznych po wniesieniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz po okazaniu dowodu tożsamości.
 • Istnieje możliwość przesłania pacjentowi  kserokopii dokumentacji listem poleconym na koszt odbiorcy.
 • Jeżeli odbierającym nie jest pacjent ani osoba upoważniona w dokumentacji medycznej bądź przedstawiciel ustawowy, wówczas wymagane jest upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej – (druk upoważnienia w załączniku). 
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Wysokość opłaty określona jest w Cenniku SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.
 • Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ