Regulamin przechowywania osobistych rzeczy Pacjentów

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Szpitalu”, chodzi o Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, KRS: 0000130150, NIP: 7591436186.
 2. Pacjent przyjęty do Szpitala może pozostawić na przechowanie w Szpitalu rzeczy (odzież lub obuwie) albo mogą one być zabrane przez osoby upoważnione przez Pacjenta.
 3. Magazyn Odzieży Chorych (magazyn odzieży lub obuwia, zwany dalej „Magazynem") czynny jest całą dobę.
 4. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie magazynu jest Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć. W przypadku nieobecności obowiązki przejmuje Pielęgniarka Oddziałowa SOR.
 5. Odzież lub obuwie Pacjenta przyjmuje Personel Izby Przyjęć i odnotowuje przyjętą odzież lub obuwie w Księdze Magazynu.
 6. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba potwierdza podpisem własnoręcznym spis rzeczy pozostawionych na przechowanie w potwierdzeniu odbioru.
 7. Pokwitowanie składa się z dwóch egzemplarzy jednobrzmiących, z których jeden otrzymuje Pacjent (lub upoważniona przez niego osoba), a drugi zostaje dołączony do rzeczy Pacjenta.
 8. W przypadku, gdy Pacjent jest nieprzytomny (nieświadomy), oddane rzeczy do magazynu zostają potwierdzone podpisami dwóch osób spośród Personelu. Oryginał potwierdzenia odbioru rzeczy Pacjenta zostaje włączony do Historii Choroby.
 9. Odzież zakaźna odpowiednio zapakowana i oznakowana zostaje oddana do pralni.
 10. W przypadku odzieży w złym stanie higienicznym, Pacjent (lub upoważniona przez niego osoba) może też wyrazić zgodę na jej zniszczenie (kasację), deklarując jednocześnie, że na dzień wypisu ze Szpitala otrzyma odzież z domu.
 11. Rzeczy Pacjenta w razie jego śmierci wydawane są prawnemu spadkobiercy lub innej upoważnionej przez Pacjenta osobie.
 12. Osobami upoważnionymi do wydawania odzieży Pacjenta z magazynu odzieży jest Personel Izby Przyjęć.
 13. Czysta nieodebrana odzież lub obuwie przechowywane są w magazynie nie dłużej niż do dnia wypisania Pacjenta ze Szpitala. Po upływie tego terminu, nieodebrana odzież lub obuwie poddawana jest zniszczeniu (kasacji).
 14. W przypadku odzieży lub obuwia w złym stanie higienicznym, termin ich przechowywania wynosi 7 (siedem) dni, licząc od chwili przyjęcia rzeczy na przechowanie. Nieodebrana w tym terminie odzież lub obuwie poddawana jest zniszczeniu (kasacji).
 15. W przypadku śmierci Pacjenta, odzież lub obuwie przechowywane są w magazynie nie dłużej niż w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia spadkobiercy Pacjenta lub osoby upoważnionej przez Pacjenta o konieczności ich odebrania. Po upływie tego terminu, nieodebrana odzież lub obuwie poddawana jest zniszczeniu (kasacji). W wypadku niemożliwości doręczenia zawiadomienia albo braku spadkobiercy Pacjenta lub braku osoby upoważnionej przez Pacjenta, nieodebrana odzież lub obuwie poddawana jest zniszczeniu (kasacji) w terminie 3 dni.
 16. Pacjentowi, upoważnionej przez Pacjenta osobie lub spadkobiercy Pacjenta nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie względem Szpitala z tytułu zniszczenia (kasacji) odzieży lub obuwia.
 17. W wypadku kierowania przez Pacjenta (upoważnione przez Pacjenta osoby lub spadkobierców Pacjenta) do Szpitala roszczeń z tytułu zniszczenia (kasacji) odzieży lub obuwia, Pacjent (upoważnione przez Pacjenta osoby lub spadkobiercy Pacjenta) powinien zwrócić Szpitalowi wydatki, które ten poniósł w celu należytego przechowania rzeczy do czasu zniszczenia (kasacji) oraz koszty zniszczenia (kasacji).
 18. Szpital może żądać natychmiastowego odebrania odzieży lub obuwia przez Pacjenta (lub upoważnione przez Pacjenta osoby lub spadkobierców Pacjenta), jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub bez zagrożenia rzeczy nadal ich przechowywać.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ